ANUNȚ CONCURS

 

 Platforma nationala de informare despre vaccinarea COVID-19

 https://vaccinare-covid.gov.ro/

 

Nr. 2151 din 21. 09.2020

ANUNȚ

Concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar, pe perioadă nedeterminată, 1 normă întreagă

Având în vedere:

Legea Educaţiei Naționale Nr. 1/ 2011

OMECTS Nr. 5556/ 2011 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare şi a bibliotecilor şcolare

Hotărâre nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reactualizată în 23 noiembrie 2014.

Hotărârea nr. 1027/2014 prind completarea HG. 286/2011,

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, perioadă nedeterminată, de bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar, în perioada 14-16 octombrie 2020.

 1. I.CONDIȚII GENERALE

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II: CONDIȚII SPECIFICE - pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor

- absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;

-  atestat profesional /certificat de absolvire a modului pedagogic;

- are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC-WORD, EXCEL, POWERPOINT, poștă electronică, aplicații Google);

-cunoaște o limbă de circulație internațională, scris și vorbit, nivel mediu;


III. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;
 2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie a certificatului de naștere/căsătorie;
 4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 5. Copie după atestat profesional/ certificat modul pedagogic;
 6. Cazier judiciar;

7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

8. Curriculum vitae – model european;

9. Adeverință de vechime;

10. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învățământ, constituie un avant aj în evaluarea candidatului.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul, în fața candidatului.

IV: B I B L I O G R A F I E

1. MEN Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011 M.E.N. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2011

2. M.E.N. REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare - ORDIN nr. 5.556/2011

M.E.N., Monitorul Oficial Bucureşti, 2011

3. Monitorul Oficial, Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată în 2005 Monitorul Oficial, Bucureşti

4. Rudeanu Laura, Manualul bibliotecarului şcolar, Atelier didactic, Bucureşti, 2003

5. BCU, ABIR, Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M) BCU, ABIR, Bucureşti, 1993

6. Biblioteca Naţională a României, Clasificarea zecimală universală. Ediţie medie internaţională în limba română BNR, Bucureşti, 1998

7. REGNEALĂ, Mircea, Studii de biblioteconomie, Ex. Ponto, Constanţa, 2000

8. MECTS, Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, documentarist, redactor OMECTS 6143, Bucureşti,2011

9. Corbu,George;Mihaela, Helene, Dinu, Bibliotecă, Bibliotecar, Biblioteconomie: Tendinţe şi dezvoltări româneşti în tehnica de bibliotec, Bibliotheca Târgovişte, 2007

10. Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice, Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C.Petrescu”, Bucureşti, 2004

11. Horvat, Săluc, Introducere in biblioteconomie, Grafoart Bucureşti, 1996

12. Ciubuncan, Lucia, Bibliotecarul școlar, ghid practice, Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002

V. TEMATICA PENTRU CONCURS:

1. Rolul bibliotecii şcolare

 • Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar

2. Dezvoltarea colecţiilor

 • Mijloace de completare a colecţiilor
 • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca școlară

3. Evidenţa colecţiilor

 • Proceduri de evidenţa publicaţiilor
 • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)
 • Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
 • Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.

4. Catalogarea publicaţiilor

 • Scopul catalogării publicaţiilor
 • Tipuri de cataloage
 • Organizarea cataloagelor
 1. Realizarea fişei bibliografice a cărţii

• Zonele ISBD (M)

• Punctuaţia ISBD

 • Scopul clasificării documentelor

 • Clasificarea zecimală universală (clase, subclase, indici auxiliari);
 • Tabele de autori. Semnul de autor

7. Organizarea colecţiilor

 • Organizarea bibliotecii
 • Aranjarea cărţilor la raft

8. Gestiunea bibliotecilor

 • Predarea-primirea unei biblioteci şcolare
 • Inventarul bibliotecilor
 • Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare

9. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor

 • Casarea publicaţiilor
 • Proceduri de casare în biblioteca şcolară

10. Relaţii cu utilizatorii

 • Regulamentul intern al bibliotecii şcolare
 • Serviciul de împrumut şi sală de lectură
 • Statistica de bibliotecă
 • Marketingul de bibliotecă

V. ETAPELE CONCURSULUI

 1. Selecția dosarelor de înscriere
 2. Probă scrisă
 3. Interviu

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

(Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte)

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

(Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte)


VI. GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞI DISPOZIŢII FINALE

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnziale ”Mihai Eminscu” Năsăud, în perioada 28 septembrie - 9 octombrie, în intervalul 12-15.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0263360402 , sau la secretariatul școlii.

Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnazile ”Mihai Eminescu” Năsăud, conform graficului de mai jos.

Etapa de concurs

Data /perioada

Depunerea dosarelorde concurs

28.09–9.10.2020 în intervalul orar 12,00-15,00

Verificarea dosarelorde înscriere

12-14.10.2020

Afișarea rezultatului pentru etapa 1 a concursului

14.10.2020 ora 13,00

Proba scrisă

15.10.2020 în intervalul orar

09,00 – 11,00

Afișarea rezultatelor pentru etapa 2 a concursului

15.10.2020 ora 14,00

Depunerea și soluționarea contestațiilor

15.10.2020 în intervalul orar 14,00 – 16,00/16-20

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

15.10.2020 ora 20,00

Proba de interviu

16.10.2020 în intervalul orar

08,00-12,00

Afişarea rezultatelor

16.10.2020 în intervalul orar

14,00-15,00

Director, prof. Secheli Marioara


Attachments:
Download this file (CONCURS-BIBLIOTECA-2.pdf)CONCURS-BIBLIOTECA-2.pdf[ ]2956 kB
Download this file (Rechizite-acte-necesare.pdf)Rechizite-acte-necesare.pdf[ ]195 kB
Accesări: 326