Documente

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Raport asupra activității desfășurate în semestrul I,  anul școlar 2019-2020 

 

Aprobat CA nr.112 din 10.02.2020

Aprobat, CP nr. 71 din 07.02.2020                                                                         

Raport privind analiza activității desfășurate în

 

semestrul I

an școlar 2019-2020


 1. Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ

În Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020, am propus următoarele obiective pentru cele 4 domenii de activitate: curriculum, resurse umane, resurse financiare și dezvoltarea relațiilor comunitare:

-          compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile MEN și politicile europene;

-          reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii;

-          promovarea învățării pe tot parcursul vieții;

-          utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare evaluare.

A. Domeniul curriculum

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat prin consultarea şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de către cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare, respectând noile programe (clasele a V-a - a VII-a). Au fost elaborate planificări distincte pentru recapitulări, pentru pregătirea evaluărilor/examenelor naţionale şi pentru activităţile extracurriculare. Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi rezultatele obţinute de elevi la clasă şi la evaluările/examenele naţionale rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun, fără probleme majore. S-a constatat un anumit nivel de formalism, la unele cadre didactice, în elaborarea documentelor de proiectare, fără ca acesta să se reflecte însă efectiv în activitatea cu elevii. Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă.

Asistențele la clasă au fost planificate și afișate în sala profesorală și au vizat următoarele obiective:

- monitorizarea predării integrate la clasele a V-a - a VII-a și în cadrul învățământului primar;

- aplicarea programelor adaptate pentru copiii cu CES;

- valorificarea competențelor didactice dobândite prin cursuri de formare;

                 - predarea diferențiată.

Au fost realizate 20 asistențe la lecții, prof. Secheli Mărioara și 15 prof. Bidică Ionela. În urma acestora s-au constatat următoarele:

-se realizează predarea integrată la clasele 0-VII;

- se urmărește formarea competențelor cheie (cca. 70%);

- nu toți profesorii au realizat documentele specifice pentru elevii cu CES, mai grav este că nu se distribuie sarcini diferențiate pentru acești elevi;

- în cadrul analizei lecțiilor și în comisii metodice au fost popularizate exemplele de bună practică.

Un punct slab, la acest indicator, îl constituie realizarea interasistențelor. Un motiv invocat de către colegi este faptul că orele colegilor se desfășoară simultan cu ale lor.

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii elaborate de ISJBN. în acest scop. În Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) şi activităţile extracurriculare (EC) au o orientare specifică vârstei elevilor noştri, având în vedere misiunea asumată şi obiectivele anuale stabilite. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin proces de consultare-negociere cu implicarea directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspund în bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. Au fost propuse următoarele discipline opționale pentru anul școlar 2020-2021: Educație ecologică și protecția mediului, Handbal, Matematică și științe în domeniul cunoașterii, Lectura ca abilitate de viață, Istorie orală, trăită și povestită.

În ceea ce privește PTȘ, pentru descurajarea absenteismului, au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. A fost numită, prin decizie, comisia pentru monitorizarea absențelor care, lunar, verifică absențele și informează diriginții și direcțiunea asupra situației. Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de factori de natură internă. Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de natură internă aflaţi sub controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare. În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, se observă o îmbunătățire a starii disciplinare, avem 20 elevi la gimnaziu și 4 elevi la primar cu nota purtare scăzută sub 7. Fiecare diriginte monitorizează motivarea absenţelorlor medicale, s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru numărul absenţelor nemotivate, se păstrează legătură permanentă cu familia pentru elevii cu număr mare de absenţe. Cererile pentru motivarea absenţelor din partea părinţilor au fost înregistrate şi aprobate de către diriginte şi de direcţiune.

Situația comparativă cu sem. I, an școlar 2018-2019

2018-2019

2019-2020

ȘGME

ȘVSP

ȘGME

ȘVSP

primar

gimnazial

primar

gimnazial

primar

gimnazial

primar

gimnazial

1731

2493

417

672

1846

1505

1880

4229

Numărul mare de absențe de la ȘGME provine, în mare parte, de la elevii care nu frecventează școala, care sunt plecați în străinătate. În schimb, la Srtuctura Valea Spinului, a scăzut numărul de absențe datorită motivației financiare a elevilor cu CES.

Există o bună colaborare cu Primăria Năsăud, împreună luăm legătura cu familiile elevilor pentru a-i determina să-și trimită copiii la școală.

   Promovarea învățării pe tot parcursul vieții s-a concretizat prin preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională ce a determinat participarea, în număr mare, a cadrelor didactice din Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În această privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră s-a dovedit important – fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor didactice asupra ofertei de formare existente. Există o evidență clară a activității de perfecționare actualizată de către d/na Ioana Rus, responsabila comisiei.

      De asemenea, școala noastră a finalizat un proiect Erasmus+ (MMMI) în cadrul căriua am avut ca parteneri Grecia, Italia, Portugalia, Polonia și Turcia. Pe perioada celor 2 ani de derulare a proiectului, cadre didactice și elevi au dobândit competențe specifice, au participat la schimburi interculturale și activități de învățare. În prezent, derulăm încă 4 proiecte cu finanțare europeană, Erasmus+, care au ca tematică consiliere și incluziune socială, construcții matematice spațiale, artterapie și STEAM (științe, inginerie și matematică).

Pentru a realiza reperul tematic referitor la utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare, am asigurat baza materială necesară, respectiv fiecare sală de clasă și fiecare laborator/cabinet este dotat cu videoproiector/laptop. A fost monitorizată utilizarea manualelor digitale, la clasele a VII-a, procesul nu s-a putut desfășura eficient, deorecenu am primit toate manualele necesare. Deși condițiile permit, nu ne declarăm mulțumiți în ceea ce privește folosirea noilor tehnologii. Există o doză de conservatorism, de comoditate nepermisă pentru unele cadre didactice. Trebuie să evidențiem în mod pozitiv activitatea profesoarelor pentru învățământ primar, a celor din catedra de limba și comunicare, biologie, istorie, geografie și educație tehnologică.

B. Domeniul resurse umane

Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi au fost întocmite pe baza următoarelor:

Documente de evaluare şi diagnoză:

 1. rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în semestru I, 2019/2020;
 2. documente de raportare financiar-contabilă;
 3. procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.

Documente de proiectare:

 1. proiectul de dezvoltare instituţională;
 2. e.proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2019, respectiv 2020;

În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2019/2020 au fost emise decizii interne pentru numirea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, şefilor de catedre şi responsabililor de discipline și a comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice:

 1. comisia pentru curriculum;
 2. comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
 3. comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră;
 4. comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
 5. comitetul de securitate şi sănătate în muncă și situații de urganță;
 6. comisia pentru control managerial intern;
 7. alte comisii cu funcţionare pe durată limitată sau anuală prevăzute de acte normative în vigoare – burse, examene, corigenţe etc.

Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:

pentru activitatea didactică:

 1. asistenţe la ore efectuate de director, director adjunct, interasistențe;
 2. evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;
 3. analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în activitatea acestora;
 4. analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;
 5. analiza rezultatelor obţinute de elevi la evaluări inițiale, evaluaări semestriale şi concursuri şcolare;
 6. analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor;

pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:

a. controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar contabil;

b. verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;

c. verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;

d. inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei.

            Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii având ca punct de plecare metodologia în vigoare, planurile de învăţământ aprobate şi pe oferta de CDŞ aprobată în anul şcolar anterior. Toate clasele au funcţionat normal, încadrate cu personal calificat. Numărul mediu de elevi pe cadru didactic s-a situat la valori comparabile şi peste valorile naţionale. Nu avem clase cu efective subnormate.

A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:

- respectarea prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;

- asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului oraşului Năsăud şi ai părinţilor. Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost excelentă pentru toţi cei desemnaţi. La majoritatea şedinţelor Consiliului de Administraţie a participat reprezentantul sindicatului din unitatea de învăţământ.

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează atât pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor, cât şi pe comparaţia rezultatelor curente cu cele obţinute de elevi la evaluările/examenele naţionale – diferenţele constatate fiind în general reduse. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea raţională a procesului de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul anului şcolar. Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână, dar, mai ales, în planificarea testelor ( uneori elevii au de susţinut 2-3 teste/zi). Situația școlară la sfârșitul semestrului I se prezintă astfel:

Cls.

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi veniți

Nr. elevi plecați

Nr. elevi rămași

Nr. elevi promovați

Nr. elevi corigenți

Nr. elevi sit. neîncheiată/

neșcolarizați

Nr. elevi cu note scăzute la purtare sub 7

P A

30

   

29

29

     

P B

27

 

3

24

23

 

1

 

P C

26

1

 

27

27

     

I A

24

   

24

24

     

I B

24

1

 

24

24

 

1

 

I C

21

 

1

20

19

 

1

 

II A

25

   

25

23

 

2

 

II B

26

   

26

25

1

   

II C

21

   

21

13

6

2

 

III A

32

1

 

31

31

     

III B

30

   

30

30

     

III C

21

   

21

16

4

1

 

IV A

29

   

29

29

     

IV B

28

   

28

27

 

1

 

IVC

20

2

1

21

21

     

V A

28

1

 

29

28

 

1

 

V B

30

   

30

30

     

VC

15

1

1

15

11

3

#

 

VI A

26

   

26

25

 

1

 

VI B

28

1

 

27

24

3

   

VI C

20

 

1

19

15

4

   

VII A

27

   

27

24

3

   

VII B

27

   

27

20

7

   

VIII A

31

   

31

29

2

   

VIII B

31

 

1

30

23

7

   

VIII C

13

   

13

10

3

   

TOTAL

660

6

11

665

600

 

 

 

P/I V.SP.

14/11

   

14/11

13/10

 

1/1

 

II V.SP.

14

   

14

13

 

1

 

III V. SP.

16

 

2

14

11

 

3

 

IV V.SP

18

   

18

18

     

V/VII V. SP.

19/5

   

19/5

1/1

4/2

12/1

2/1

 

VI/VIII V. SP.

13/11

0/1

 

13/12

5/3

2/3

6/5

0/1

 

TOTAL

121

1

2

120

75

11

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După semestrul I, deși am întreprins toate măsurile legale (anunțarea părinților, informarea Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Năsăud), un număr de 8 elevi (4 ME/4 V SP) au fost declarați în abandon școlar și scoși din SIIIR.

Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” se situează la nivelul performanţelor medii spre bune în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). Considerând notele obţinute de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei ponderi importante a elevilor cu medii generale ce indică mediocritatea. Nivelul de pregătire este cuantificat de asemenea şi în rezultatele obţinute la evaluările/examenele naţionale. Este semnificativ de menţionat faptul că atât la nivelul mediilor generale, cât şi la nivelul mediilor pe discipline, diferenţele între rezultatele obţinute la clasă şi cele obţinute la evaluările/examenele naţionale au fost pentru majoritatea elevilor foarte mici. Comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar precedent, situația la învățătură s-a îmbunătățit, crescând numărul elevilor cu medii între 9 și 10 la 400 (254 la clasele V-VIII și 146 la clasele P-IV).

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele:

Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade şcolare). Activitatea a fost organizată atât într-un cadru formal – centrul de excelență, cât și la nivel de școală. Dacă la nivele de performanță ne declarăm mulțumiți de felul în care se desfășoară pregătirea elevilor, la nivel de recuperare și de aprofundare suntem, încă, departe de ceea ce se numește pregătire diferențiată. Chiar dacă se organizează consultații la unele clase, cei mai mulți elevi nu primesc sprijinul necesar.

     Pregătire specifică pentru evaluările/examenele naţionale (Evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a). Pregătirea pentru evaluările/examenele naţionale s-a realizat atât la clasă, cât şi prin activităţi extracurriculare şi sesiuni speciale de pregătire organizate în afara orarului (la toate disciplinele de examen, incluzând simulări). Se impune pregătirea diferenţiată a elevilor pentru a da şanse tuturor. Și în acest semestru am continuat aplicarea tezei cu subiect unic la clasele a VIII-a la limba și literatura română și la matematică, desfășurată simultan. Rezultatele obținute ne-au oferit o radiografie a pregătirii elevilor la această dată și ne-au reliefat măsurile ce se impun. Ambele comisii metodice au redactat câte un plan de acțiune specific. Statistic, rezultatele se prezintă astfel:

Clasa

Limba și literatura română

Matematică

a VIII-a A

8,32

5,87

a VIII-a B

7,12

4.99

a VIII-a C

3,76

2,83

Media

6,40

4.56

La sfârșitul semestrului I au fost identificați 7 elevi la SGME si 29 de elevi la SVSp. cu situația școlară neîncheiată, unii fiind plecați cu părinții în străinătate, alții refuză să frecventeze cursurile. Am făcut demersurile formale la primărie-asistența socială pentru a clarifica situația lor. La finalul perioadei de încheiere a situației școlare, nu s-au prezentat 6 elevi de la ȘGME și 15 elevi de la SVSp, urmând ca aceștia să se prezinte la următoarea sesiune.

Situația elevilor cu CES este ingrijoratoare, se afla in dinamism continuu, numarul elevilor creste permanent. La acest moment au fost eliberate 91 de certificate pentru de elevi, majoritatea de la Structura Valea Spinului. Avem responsabili de caz calificati, 2 profesori pentru invatamantul primar si 2 pentru gimnaziu, precum si profesori care predau la clasele in care sunte inscrisi acesti elevi. Felul in care se trateaza diferentiat acesti elevi va fi monitorizat si in semestrul al II-lea. Profesorii participa la cursuri pentru a dobandi competenta de a desfasura activitate didactica eficienta.

Activităţile educative şi extraşcolare au fost, în principal, organizate de către diriginţi sub îndrumarea coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare. Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul semestrului, se consideră că este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul semestrului au fost:

Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie) inclusiv cu invitaţi, vizite etc.

Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie), prezentări detaliate de oferte de şcolarizare realizate de invitaţi de la diferite instituţii de învăţământ (Liceul Militar, LPS ) şi în cadrul expoziţiei din oraş, activităţi de testare şi consiliere individuală şi de grup realizate de consilierul şcolar etc.

Activităţi recreative. Au fost organizate vizite, excursii şi tabere cu elevii în zilele de weekend şi pe perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de interes şi participare a fost ridicat şi elevii solicită în continuare organizarea activităţilor de acest tip.

C. Resurse financiare

Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi cabinete specializate. Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” dispune în prezent de următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică:

      Sălile de clasă în care își desfășoară activitatea elevii ciclului primar au fost dotate în totalitate cu videoproiectoare și, parțial, cu table magnetice (la cerere) și conexiune la internet. De asemenea, clasele din gimnaziu au în dotare câte un videoproiector în vederea predării digitalizate și, implicit, obținerea progresului și a performanței în învățare. În 5 săli de clasă s-a schimbat parchetul. Nu am făcut investiții consistente în renovarea clădirii deoarece ne aflăm în etapa de obținere a documentațiilor privind reabilitărea totală a clădirii.

   Laboratoare de ştiinţe ale naturiifizică, chimie şi biologie dotate cu calculatoare/laptop-uri şi videoproiectoare (a fost achiziționat un video proiector și o trusă specială pentru chimie), conexiune la internet . Ca un minus al dotării specifice – materiale şi substanţe insuficiente, material didactic învechit (profesorii suplinesc această lipsă prin utilizarea calculatorului şi a videoproiectorului.)

     Cabinet de limba română şi limbi moderne –oferă condiţii bune pentru desfăşurarea activităţii didactice prin dotarea cu videoproiector, tablă inteligentă (prea puţin folosită), două table magnetice, calculator şi conexiune la internet. S-a dotat cabinetul cu aparatură specifică unui cabinet fonic. Se impune utilizarea mai eficientă a acestui cabinet.

Laborator de informatică este dotat cu calculatoare Apple. Pentru a eficientiza activitatea s-a completat dotarea cu un videoproiector și ecranul aferent. Se impune utilizarea mai eficientă a laboratorului de către toate cadrele didactice din şcoală.

   Sală şi terenuri de sport. Sala de sport a fost recondiţionată, este dotată cu materiale şi echipamente sportive corespunzătoare – fiind realizate modernizări conform solicitărilor catedrei şi în limita bugetului aprobat. Terenurile sintetice din curtea şcolii se utilizează de către elevii şcolii, conform protocolului existent. Sala şi terenurile de sport sunt utilizate pentru activităţile didactice şi pentru activităţi extracurriculare şi extraşcolare.

Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul direcţiunii, a Consiliului de Administraţie şi a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Năsăud. Ca şi în anii precedenţi, au fost realizate venituri proprii, în condiţiile legii, din închirierea sălii de sport şi a unor săli de clasă.

Baza materială a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” a fost substanţial îmbunătăţită prin contribuţia părinţilor, a cadrelor didactice şi a şcolii. Au fost executate lucrări de reparaţii şi igienizări, în regie proprie (săli de clasă, holuri, grupuri sanitare, parchetări în săli de clasă etc.)

DOTARI SEM. I 2019-2020

-          scaune sala profesorală – 20 buc.

-          tablă școlară albă – 1 buc.

-          bancă școlară individuală – 26 buc.

-          scaun școlar reglabil – 26 buc.

-          set bănci școlara – 44 buc.

  

          

DOTARI SCOALA VALEA SPINULUI - Au fost igienizate toate sălile de clasă și holul.              

D. Dezvoltarea relaţiilor comunitare

Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile dedicate organizate de consilierul educativ. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), precum şi cursuri speciale („şcoli”) pentru părinţi prin grija consilierului educativ şi a învăţătorilor pe teme de interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională etc.). Reprezentanţii părinţilor în Consiliul de Administraţie au fost prezenţi la majoritatea întâlnirilor şi s-au implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu Consiliul Local şi Primăria Năsăud. În cooperare cu administraţia publică locală şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie a fost posibilă atât asigurarea expertizei profesionale pe toate problemele de finanţare şi administrare a unităţii de învăţământ, cât şi sprijinul nemijlocit în rezolvarea unor priorităţi. S-au demarat acțiunile pentru reabilitarea școlii.

De un real succes se bucură iniţiativa noastră de promovare a imaginii şcolii în cadrul comunităţii prin organizarea „Zilei porţilor deschise ” 16 ianuarie (Zilele şcolii) și Ziua porților deschise ocazie care oferă posibilitatea de a vizita şcoala, de a ne cunoaște activitatea, de a participa la spectacole şi activităţi specifice şi la lecţii deschise la toate clasele.

Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi a Asociaţiei „Sandu Manoliu”s-au desfășurat la un nivel modest, reprezentanții părinților nu au considerat necesar să se întâlnească.

 

Director, prof. Mărioara Secheli

 

 

 

ARHIVA 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2017-2020

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ȘGMEN

Planul operațional 2019-2020

Plan managerial 2019-2020

 

Accesări: 2154